آذر میز نوآوران ارس

نام نمایندگینام مدیرشهرآدرستلفن / فکس
لوازم خانگی احدفرزان دوستفرزان دوستتبریزمارالان ، نرسیده به میدان ساجدیه ، کوی سیه لر5273 3355 ـ 041
لوازم خانگی امامیامامیتبریزچهار راه  جهاد1930 3282 ـ 041
فروشگاه قائمیقائمیتبریزقطران جنوبی ، بالاتر از چهار راه پاستور0834 3478 ـ 041
فروشگاه هوشمندهوشمندتبریزخیابان حجتی ، نرسیده به فلکه معلم4747 3287 ـ 041
فروشگاه هوشمندهوشمندتبریزنصف راه ، پاساژ رویال9991 3440 ـ 041
فروشگاه لوازم خانگی نادرینادریتبریزپاستور جدید ،تقاطع حاج جبار نائب،نبش چهار راه3317 3553
فروشگاه لوازم خانگی مقدممقدمتبریزبلوار منجم ، خیابان شمس تبریزی0090 266 ـ 041
فروشگاه ناجیرسول ناجیتبریزکمربندی میانی، مابین میدان سجادیه و پیش قدم9584 115 0914
لوازم خانگی سیمائیسیمائیهادیشهرخ امام ، روبروی بانک2925 4204 ـ 041
فروشگاه شیخ لوئیشیخ لوئیبنابمیدان امام حسین (ع)8292 3772 ـ 041
فروشگاه شیخ ا سلامیشیخ سلامیآذرشهرخ امام / روبروی استادیوم ورزشی5525 3459 ـ 041
لوازم خانگی ظریفیظریفیاسکوخ امام ، روبروی خانه بهداشت2144 3322 ـ 041
فروشگاه مغربیمغربیباسمنجخ امام ، روبروی مخابرات ، ساختمان پزشکان7500 3634 041
فروشگاه نعیمینعیمیشادآبادخ امام1765 919 0914
فروشگاه لوازم خانگی احمدیاحمدیپیرانشهرـ4238 422 ـ 044
لوازم خانگی اکبریاکبریکشک سرایخ امام ، چهار راه قزل آباد2742 4214 ـ 041
لوازم خانگی رومیانیایوب رومیانیآذرشهرمیدن انقلای ، جنبمسجد حاج کاظم6140 423 ـ 041
لوازم خانگی ناصر برزگریناصر برزگریهشترودخ امام ، روبروی بانک سپه5751 5262 ـ 041
نمایشگاه مبل رویالـهشترودخ امام ، نرسیده به اداره دارائی1974 5262 ـ 041
فروشگاه عبدل علی زادهپیمان عبدل علی زادهخویخ امام9368 3623 ـ 044
فروشگاه لوازم خانگی جهانگیریجهانگیریآذرشهرخ امام ، نرسیده به شرکت ولی عصر7911 3422 ـ 041
فروشگاه لوازم خانگی حسین نژادحسین نژادسردشتخ امام5055 444 0914
لوازم خانگی نجفیرضا نجفیارومیهخ بعثت ، بغل پاساژ بعثت5188 3222 ـ 044
فروشگاه تشریفاترونقیصوفیانخ بسیج ، روبروی کوی خیام2434 4252 ـ 041
فروشگاه لوازم خانگی علی زادهعلی زادهفیروز آباداردبیل ، شهرستان کوثر، بخش فیروز آباد3370 3297 ـ 045
بازار مبل افشارافشاراردبیلاول شهرک توحید ، جنب اداره آگاهی قدیم1870 3326 ـ 045
لوازم خانگی الماسبدیر انتفالاردبیلمیدان مادر ، روبروی بانک ملی ، نرسیده به مسجد خاتم النبین5114 154 0914
لوازم خانگی میکائیلیمیکائیلیمیانهخ امام ، پاساژ قائم ، طبقه همکف <br> خ امام ، سرچشمه شمالی0577 5224 ـ 041
فروشگاه فاخریانفاخریانمیاندوآبخ 17 شهریور3611 4533 ـ 044
فروشگاه نژاد محمدنژاد محمدمیاندوآب24 متری فرهنگیان ، نرسیده به مسجد فاطمه الزهرا7018 4524 ـ 044
فروشگاه بهروزبهروزمرندخ امام ، پاساژ دهین2833 4223 ـ 041
فروشگاه لوازم خانگی بخت آوریبخت آوریممقانپاساژ امام رضا7006 3432 ـ 041
لوازم خانگی حاج محمد حسنییونس حاج محمد حسنیممقانمیدان آیت اله ممقانی ، اول گذر علیا4482 3432 ـ 041
فروشگاه خدائیخدائیخسروشاهفلکه اصلی ، روبروی بانک ملی ، پاساژ فرج5720 3244 ـ 041
لوازم خانگی احمدیاحمدیبوکانخ شهید بهشتی ، جنب بانک صادرات5947 622 ـ0444 <br> 0825 983 0914
لوازم خانگی شهبازیناصر شهبازیایلخچیخ امام8313 414 0914
فروشگاه نجارینجاریاسفهلانخ امام5033 400 0914
فروشگاه نجاریچاوشیاسفهلانخ امام128 412 0914
فروشگاه قزالیقزالیقره ملیحخ امام7384 104 0914
فروشگاه عباسیمحمد عباسیملکانخ امام3497 121 0914
لوازم خانگی حجتیحجتیبنابخ امام2249 3772 041
لوازم خانگی امینیامینیگنبرف 2849 919 0914
فروشگاه میرزائیمیرزائیاهرخ امام0158 326 0914
لوازم خانگی اسمعیلیاسمعیلیتبریزچهارراه لاله روبروی کلانتری1109148907393
لوازم خانگی رسولی آذررسولی آذراشنویهاشنویه09144425604
صنایع چوبی طهماسبیطهماسبیاهرخ امام 09143260449
لوازم خانگی کاظمیکاظمیبیرجندبیرجند خیابان امام05632222469
لوازم خانگی عفتیعفتیتربت جامخیابان امام09153282446
لوازم خانگی احمدیجعفرصادق احمدیهادیشهرخ امام09148962606
فروشگاه غنی زادهغنی زادهخویخ امام04436364955
لوازم خانگی غریبیغریبیسلماسخ امام09141409871
لوازم خانگی نجاتینجاتیهادی شهرتبریز-هادی شهر09144920097
لوازم خانگی اسدیاسدیسلماسسلماس خیابان امام09144481626
لوازم خانگی محمدزادهمحمدزادهارومیهارومیه اسلام آباد09143893532
لوازم خانگی محمدی آذرمحمدی آذرمیاندوآبخیابان15خردادفروشگاه بزرگ صدرا09146364398
لوازم خانگی مصیبیمصیبیشهرجدید سهندتبریز-شهرجدیدسهند مجتمع تجاری نفیس 09148030898
لوازم خانگی چاوشیچاوشیاسفهلاناسفهلان خیابان امام09144121289
لوازم خانگی ابراهیمیابراهیمیمشگین شهرمشگین شهرخیابان امام09144542823
لوازم خانگی عبدیعبدیاهراهرخیابان امام09149261101
لوازم خانگی ابراهیمیابراهیمیبوکانبوکان خیابان امام09141854008
لوازم خانگی اسنواتقی عابدینیتهرانخیابان جمهوری _بین اردیبهشت و12 فروردین پلاک 122602166496464
لوازم خانگی بزداناقای سیرانیتهرانپاسگاه نعمت اباد بازار مبل نعمت اباد خیابان جانباز کوچه 13 شرقی پلاک 709195080769
لوازم خانگی خوش خلقاقای خوش خلقسرابخیابان امام09149315101
لوازم خانگی پیریاقای پیریکجابادخیابان امام09143171190
لوازم خانگی جباریاقای جباریاذرشهرخیابان امام09144109548
لوازم خانگی شریف زادهاقای شریف زادهایلخچی خیابان 17 شهریور09147713516
لوازم خانگی احد فرزان دوست اقای احد فرزان دوستتبریزخیابان امام09144151346
لوازم خانگی محمدیاناقای محمدیانبنابراسته بازار09143225145
لوازم خانگی پور جعفراقای پور جعفرمارالانخیابان امام09143099945
لوازم خانگی قیاماقای قیاممازندرانخیابان امام09113264566
لوازم خانگی اصغریاقای اصغریپلدشتخیابان امام09901748446
لوازم خانگی ایرانیاقای ایرانینیراردبیلخیابان امام09141520996
لوازم خانگی ولیزادهاقای ولیزادهبنابخیابان امام09143229875
لوازم خانگی کیانیاقای کیانیکرمانخیابان امام09136632392
لوازم خانگی دهقاناقای دهقانکاشانخیابان امام09131616467
لوازم خانگی موسی پوراقای موسی پورتبریزخیابان امام09123365733
لوازم خانگی شکوهیاقای شکوهی ملکانخیابان امام09141203921
لوازم خانگی زمان پوراقای زمان پور اردبیلخیابان امام09144526558
لوازم خانگی راجزیاقای راجزیبنابخیابان امام09144219989
فروشگاه طالیانآقای احمد طالیانمرندبلوار شهید کسایی بعد از میدان فردوسی به طرف ترمینال روبروی پارک شهر مرکز تجاری برلیان09143919113
لوازم خانگی پورآقاییآقای عزیز پورآقاییکلیبر شهر خمارلوسه راه جانانلو_لوازم خانگی پورآقایی09141580562
نمایشگاه نوآقای کاظمیاصفهانشیخ بهایی_پاساژ مستجاب_طبقه ی زیرزمین_نمایشگاه نو09129349400
صوتی تصویری عماد برقیآقای برقیاردبیلخیابان شیخ صفی_بازار ملت_طبقه ی زیرزمین_صوتی تصویری عماد برقی09144514878
لوازم خانگی ولیزادهآقای ولیزادهلاهیجانمیدان سردار جنگل بلوار دیلمان_جنب آژانس شهروند09112348801
لوازم خانگی راهمیآقای راهمیاردبیلخیابان نبش باکری_روبروی پمپ بنزین09141550072
لوازم خانگی مشگین شهرآقای محسنیمشگین شهرخیابان امام نرسیده به میدان آزادی فروشگاه محسنی09129324331
لوازم خانگی شاهینآقای ابللوخویخیابان انقلاب_لوازم خانگی شاهین09143616379
لوازم خانگی صدقیآقای صدقیپارس آبادخیابان امام۱۵ متری شهیدخیرخواه09147443857
لوازم خانگی احمدیآقای محمد احمدیآذرشهرجنب ترمینال09143022181
لوازم خانگی ناجیآقای رسول ناجیتبریز مابین میدان پیش قدم وسجادیه09141159584
فروشگاه آذرتایماز آقای احد سیدانتبریزتبریزچهارراه ابوریحان اول خیابان سعدی09144031702
نمایشگاه مبلمان نایسآقای شهرام محمدیبروجردخیابان شریعتی نبش کوچه خوبان09167483840
لوازم خانگی بوداقی آقای فصیل بوداقیپیرانشهرخ بهشتی روبروی تاناکورا بازرگانی لوازم خانگی بوداقی 09143443606
فروشگاه مساعی منشآقای محمدرضا مساعی منشقم30متری شهیدکلهری نبش کوچه شماره3109124528406
لوازم خانگی کریمیانآقای نادرکریمیانآذرشهر-بخش نادیلونادینلو خ امام09149978838
مبل اسب چوبیآقای طالب البوغبیشآبادانخیابان اروسیه جنب اتوبوس رانی نمایشگاه مبل اسب چوبی09163300354